Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o Sp. z o. o. z siedzibą w Łomiankach (05-092), przy ul. Kolejowej 49, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000402230.

Dane kontaktowe do Administratora: rodo.dps@dalkia.com

Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (dalej jako „Rozporządzenie”) w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Dane osobowe będą przekazywane dla celów statystycznych podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów.

Dane będą przechowywane w zakresie i przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami. Jeżeli osoba, której dane dotyczą wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji, jej dane osobowe są usuwane w momencie wycofania zgody na takie przetwarzanie lub po upływie 3 miesięcy od dnia wyrażenia zgody.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych), sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów – do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych. Potencjalny pracownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie ich w zakresie wskazanym w kodeksie pracy (imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej albo numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) uniemożliwia rozpoczęcie procesu rekrutacyjnego. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o Sp. z o. o. w celu wzięcia udziału w przyszłych rekrutacjach w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, zainteresowania, umiejętności, znajomość języków obcych, zdjęcie, miejsce zamieszkania.

<< Wróć